ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ.​​ គួច ថ្នាក់ទី៩ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអណាព្យាបាលសិស្ស (លើកទី១)

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាថ្នាក់ទី៣

ថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៧​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈសម្រាប់មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍

ថ្ងៃទី១៥ដល់ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈសម្រាប់ ថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១៤ ដល់ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៥ដល់ទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាថ្នាក់ទី៧

ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈមុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍​ និងកីឡា គ្រប់កម្រិតថ្នាក់