ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី​ ១​ដល់២៩ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤

ថ្ងៃទី​ ១​ដល់២៩ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងឡើងថ្នាក់

ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក 

ថ្ងៃទី១៩ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣

ថ្ងៃទី១២ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣​ ថ្នាក់ទី១ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១២ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ចែកសៀវភៅតាមដានការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំសិក្សា​ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់១២

ថ្ងៃទី១១ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ចែកសៀវភៅតាមដានការសិក្សាដល់សិស្ស (ថ្នាក់ក្រេាមមត្តេយ្យសិក្សា​ ដល់ទី៦)

ថ្ងៃទី១១ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣​ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១១ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបិទបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា​២០២២-២០២៣

ថ្ងៃទី០៥ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០២៣

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របព្ចាប់ការសិក្សា ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣